Długoterminowa Opieka Domowa

Opieka w domu pacjenta

Get Adobe Flash player

NZOZ 

"Długoterminowa Opieka Domowa"

Irena Stefaniak

20 -078 Lublin

ul. Stanisława Staszica 22 I p.

tel. 81-532 01 00


służba życiu

i zdrowiu ludzkiemu


Pielęgniarska opieka długoterminowa jest opieką nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci tą opieką nie wymagają hospitalizacji w oddzialach lecznictwa stacjonarnego, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne, wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem. Opieka pielęgniarska jest realizowana we współpracy z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Jednym z kluczowych zadań pielęgniarki opieki długoterminowej jest pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego w sprawowaniu opieki.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci w dowolnym  wieku, obłożnie i /lub przewlekle chory, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczniem zdolności do samo opieki, którzy wg skali Barhel uzyskali od 0 do 40 pkt, oraz wymagają bewzględnej realizacji świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni.

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:  

  • objętych opieką przez hospicjum domowe
  • objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej
  • objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie
  • w ostrej fazie choroby psychicznej
  • objętych opieką przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w ramach pielęgniarskieh opieki środowiskowej

Opieka pielęgniarska jest realizowana we współpracy z lekarzem